Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel. U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten vier leden (met stemrecht): twee ouder- en twee teamleden. De MR overlegt met de directie en de Stichting Rijn en Heuvelland / Wereldkidz over schoolzaken. GMR Cluster Maarssen bestaat uit Wereldkidz Bolenstein, Wereldkidz Palet, Wereldkidz Bontenest, Wereldkidz Triangel en Wereldkidz Tweesprong (Duivenkamp en Fazantenkamp).

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben de volgende leden zitting in de medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:
Lana Tyszka
Femke Strikwerda

Oudergeleding:
Matthias Reinders
Aziza Sjouke (voorzitter)

De vertegenwoordiger van de GMR voor de leerkrachten in cluster Maarssen is Hester Mehagnoul
Voor de ouders is de vertegenwoordiger Rieshie Baboeram Panday.
Klik hier voor de GMR-pagina op de site van Wereldkidz. Notulen MR schooljaar 2021-2022 MR notulen 21 september 2021 (cluster Maarssen) MR notulen 15 november 2021 (cluster Maarssen) MR-notulen 13 januari 2022 (cluster Maarssen) MR notulen 21 maart 2022 (cluster Maarssen) MR notulen mei 2022 (cluster Maarssen)
MR notulen juni 2022 (cluster Maarssen)

Notulen MR schooljaar 2022-2023 MR notulen 22 september 2022 MR notulen 15 november 2022 MR notulen 23 januari 2023 MR notulen 23 maart 2023 Jaarverslag MR 2021-2022 jaarverslag MR 2021-2022