Vakantierooster

Vakantierooster 2023-2024

herfstvakantie 16-20 oktober 2023
kerstvakantie 25 december - 5 januari
voorjaarsvakantie 19- 23 februari 
goede vrijdag 29 maart
tweede paasdag 1 april
meivakantie 29 april - 10 mei
pinksteren 20 mei
zomervakantie 15 juli - 23 augustus

Verlofaanvragen buiten de vakanties om

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. De afdeling leerplicht van de gemeente Stichtse Vecht ziet er op toe dat zowel de school als de ouders zich aan de vakanties houden. Extra vrij geven mag de school alleen binnen de toegestane zogenoemde marge-uren en deze voor de kinderen vrije tijd wordt door de leerkrachten ingezet voor studiemomenten. De school kan daarom geen extra verlof toekennen voor vakanties buiten de reguliere vakanties om. Verlofaanvragen met daarbij toegevoegd een verklaring van de werkgever of arts kunnen wel in behandeling genomen worden. U kunt daarmee aantonen dat de vakantie buiten de toegestane periode noodzakelijk is.

Ook kan er een dag verlof worden aangevraagd voor huwelijk, geboorte, overlijden en ambts- of huwelijksjubilea. Voor het aanvragen van dergelijk verlof kunt u bij de administratie een formulier halen. U ontvangt dan schriftelijk een bevestiging.

Regelmatig houdt de leerplichtambtenaar van de gemeente controles op de scholen om na te gaan of er ongeoorloofd wordt verzuimd. Deze controles vinden vooral plaats vlak voor vakanties.

Een niet leerplichtige, zoals een 4-jarige, valt na inschrijving op een school niet onder de leerplichtwet. Ouders kunnen in overleg met de school afspraken maken over aan- en afwezigheid van hun kind op school.

Meer informatie is te vinden op de site van het Ministerie van Onderwijs.